Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XII
Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 - 2028